Kodi civil i Republikës së Shqipërisë: miratura me ligjin nr. 7850, datë 29.7.1994, ndryshuar me ligjin nr. 8536, datë 18.10.1999 dhe nr. 8781, datë 3.5.2001.

Publisher:
Botim i Qendrës së Publikimeve Zyrtare

Customer Book Reviews

Add a Book Review

Book Summary: The title of this book is Kodi civil i Republikës së Shqipërisë . This particular edition is in a format. This books publish date is Unknown. It was published by Botim i Qendrës së Publikimeve Zyrtare . The 10 digit ISBN is 9994377558 and the 13 digit ISBN is 9789994377558. To buy this book at the lowest price, Click Here.