Pagsusulatan nang dalauang binibini na si Urbana at ni Feliza

Publisher:
Sentro ng Wikang Filipino-Diliman, Unibersidad ng Pilipinas

Customer Book Reviews

Add a Book Review

Book Summary: The title of this book is Pagsusulatan nang dalauang binibini na si Urbana at ni Feliza and it was written by ni Presbitero D. Modesto de Castro ; Romulo P. Baquiran, Jr. This particular edition is in a format. This books publish date is Unknown. It was published by Sentro ng Wikang Filipino-Diliman, Unibersidad ng Pilipinas. The 10 digit ISBN is 9718781285 and the 13 digit ISBN is 9789718781289. To buy this book at the lowest price, Click Here.